SCAH – Xi lanh khí nén cảm biến vị trí – Heavy Duty CYLNUC – NSD VietNam