Can nhiệt Gunther – Gunther Vietnam – Pt13Rh-Pt – Pt10Rh-Pt – NiCr-Ni – W5Re-W26Re – Digihu Vietnam

Danh mục: Từ khóa: