MK-III ST-TH2O- Cảm Biến Nhiệt Độ Đất/Nước Rainwise – Digihu Vietnam

Nhà phân phối: Digihu Vietnam

Nhà sản xuất: Rainwise Vietnam