SEMLH 80-2B Động Cơ Điện Một Pha Bevi – Digihu Vietnam

Nhà phân phôi: Digihu Vietnam

Nhà sản xuất: Bevi

Xuất xứ: Thuỵ Điển