Máy phát nhiệt độ 5750 – Watlow Vietnam –  DSD 100 K 64 U 22 P – Digihu Vietnam

CÔNG TY TNHH TM – DV Điền Gia Hưng

Hồ Duy Linh I Sales Eng I
====================
Cellphone I       0903979334 

Email I         linh@digihu.com.vn